Ingen ljusning för Östersjön enligt Världsnaturfonden

Miljöproblemen i Östersjön har varit kända länge. Framtiden kommer inte med någon större ljusning, då konkurrensen om detta känsliga innanhav bara ökar. Det rapporterar Världsnaturfonden i skriften ”Future trends in the Baltic Sea”.


Foto:

Östersjön är ett känsligt innanhav och utsatt för stora miljöpåfrestningar. Redan idag är redan idag ett av de mest trafikerade i världen, och än värre kommer det bli. Det i sin tur kan leda till rena vilda västern och är ett stort hot mot den marina miljön i och runt havet. Det menar Världsnaturfonden som under Östersjöfestivalen presenterade sin nya rapport ”Future trends in the Baltic Sea”.

Ökad trafik
Trots det stora trafiktrycket beräknas antalet fartyg på havet fördubblas fram till år 2030. Till det kommer en förväntad ökning av oljetransporter med 64 %. Det i sin tur kommer förutom den ökade belastningen på vattenmiljön att innebära att hamnarna växer sig allt större. Även turismen och rekreation växer mycket de med. Kryssningstrafiken beräknas öka med hisnande 600 procent under de kommande tjugo åren. Till detta ska läggas den så stora påverkan som jordbruk och industrier redan har på vattenmiljön.

Politik
Som hot ser också Världsnaturfonden den stora utbyggnaden av vindkraft som kommer att ta fart i området. Planer finns på att en yta lika stor som Gotland ska täckas av vindkraftverk. Det är inte det enda politiska beslut som påverkar Östersjön negativt. Frånvaron av en samlad politik i allmänhet och ett bristande ledarskap och strategi leder till mängder av beslut som motverkar målet att bevara Östersjön som ett levande innanhav. Som exempel nämner Världsnaturfonden slopad skatt på handelsgödsel och slopandet av förbudet mot flamskyddsmedlet deca-BDE.

Inte bara miljö
Miljön är en del som är hotad i detta scenario. Ett annat problem är den allt hårdare konkurrensen om de resurser som Östersjön utgör. Konkurrensen kan leda till konflikter, mellan olika näringar, vilket i sin tur kan drabba människor i Östersjöområdet på ett mycket direkt sätt. Genom att dela upp en helhet – Östersjön – i olika sektorer försvåras arbetet för att skapa en positiv framtid för området.

Lösningen
Som Världsnaturfonden ser det krävs ett samlat grepp av de ansvariga myndigheterna runt om Östersjön för att vända trenden. Det i sin tur, menar föreningen, kan förutom att miljön i området bli bättre också ge klirr i kassan. Upp till 1,3 miljarder euro lär kunna sparas bara genom att få en enhetlig plan för eu-området som helhet. Det visar en rapport från EU.

Östersjöpris
I samband med Östersjöfestivalen, där denna rapport presenterade, delades också årets Östersjöpris för bra ledarskap ut av Världsnaturfonden. Årets pristagare blev dansken Poul Degnbol vid Havsforskningsrådet ICES i Köpenham. Han verkar som vetenskaplig rådgivare. Han fick priset för sina insatser i sitt arbete att få till stånd ”hållbara fiskebestånd genom en ekosystembaserad förvaltning och satsning på en öppnare regional beslutsprocess inom EU:s gemensamma fiskeripolitik”.

Hela rapporten kan laddas ner via http://assets.panda.org/downloads/wwf_future_trends_in_the_baltic_sea_2010_1_.pdf (obs1 Stor fil).
Mer information om Världsnaturfondens Östersjöarbete kan du läsa om på www.wwf.se.


Foto:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *