Listerby skärgård blir hänsynsområde

Listerby skärgård i Blekinge kommer att bli ett särskilt hänsynsområde. Beslutet har tagits av länsstyrelsen på uppdrag av regeringen. Beslutet betyder att lugnet ska råda på sjön. Farten maximeras till fem knop och särskild hänsyn ska tas till människor och djur i området.Karta över hänsynsområdet i Listerby skärgård
Foto: Länsstyrelsen

Under begreppet Hav i balans har regeringen satt upp flera miljökvalitetsmål för att bevara en levande kust och skärgård. Ett av delmålen är att skapa en marin miljö där buller och trafikstörningar minimeras, så att djur och människor ostört kan vistas på markerna och på havet. En handlingsplan utifrån delmålet sattes upp 2007 och de olika länsstyrelserna i landet ska redovisa sitt arbete utifrån planen senast i december 2010. Som ett led i detta uppdrag har länsstyrelsen i Blekinge beslutat att markera stora områden i skärgården utanför Listerby som ett särskilt hänsynsområde.

Hänsynsområde
Ett hänsynsområde kan omfatta hav och/eller land. Området betecknas av länsstyrelsen som ett område med stora värden för friluftslivet. Allemansrätten värnas extra i dessa områden, liksom möjligheten att komma ut i naturen i lugn och ro utan att störas av buller och överdriven trafik. Allemansrätten förtydligas och skärps i hänsynsområdena och extra hänsyn gäller. Det innebär bland annat att en maxfart om fem knop sätts till sjöss, tomkörning ska undvikas liksom bullrande vattenlekar. Dessutom råder länsstyrelsen personer som vistas i området att verkligen ta hand om sina sopor, att inte spela hög musik och att inte släppa ut orenat toalettavfall i vattnen.

Reglerna i ett hänsynsområde bygger liksom allemansrätten på förtroende och frivillighet, respekt och sunt förnuft. Runt området sätts skyltar upp angående den extra hänsyn som förväntas. Det kommer således inte att finnas några ordningspoliser som bevakar området.

Listerby skärgård
Listerby skärgård är belägen 12 km sydost om Ronneby. Skärgården i Listerby anses av Blekinges länsstyrelse vara av särskilt intresse för friluftslivet i området. Skärgården består av de större öarna Arpö, Vagnö och Slädö samt ett stort antal kobbar och skär. Totalt omfattar Listerby skärgård ett areal om 1015 ha, där 237 ha är land. Landskapet är en utpräglad jordbruksbygd där djur betat markerna. Det har givit naturen på öarna och i vattnen en unik fauna och flora, väl värd att bevara för framtiden.

Vissa delar av Listerby skärgård är redan markerade som naturreservat. Det reservat som redan finns i området består av ett säreget kustlandskap med höga biologiska värden. Naturreservatet går enbart att nås till sjöss. Det område som kommer att ses som hänsynsområde inbegriper delar av naturreservatet plus ett område runt detta. Hänsynsområdet kommer att införas i slutet av sommaren 2009. Informationsskyltar kommer då också sätts upp i anslutning till andra skyltar som redan finns i skärgården, tex vid naturreservatsskyltarna. En informationsbroschyr om området och de regler som följer kommer även att finnas tillgänglig i gästhamnar och på båtklubbar. Mer information om regler och området går att få på länsstyrelsen i Blekinges hemsida: www.lansstyrelsen.se/blekinge

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *