Bättre kustbevakning med nytt radarsystem

För att ge en säkrare och mer detaljerad övervakning av de fartyg som rör sig i våra farvatten har 48 nya kustspaningsradarstationer placerats ut längs den svenska kusten. Stationerna har nyligen levererats till Försvarsmakten av FMV, Försvarets Materielverk, och ersätter helt de föråldrade systemen som togs i bruk mellan 1960- och 1980-talen.


Foto:

Sammanlänkat och fjärrstyrt
De 48 radarstationerna är i drift dygnet runt, året runt, och är sammankopplade via ett datanät som fjärrstyrs från Sjöinformationscentralerna. Övervakningen av drift och tekniska larm sköts av en teknisk driftcentral, som snabbt kan identifiera eventuella fel och sätta in rätt åtgärd. Därmed krävs ingen bemanning på de nya stationerna, till skillnad från de gamla där mycket av arbetet var tvunget att skötas manuellt på plats. ”En stor fördel med det här nya systemet är att alla stationer är sammankopplade i ett datanät, vilket gör att flera ledningscentraler samtidigt kan få tillgång till informationen från radarstationerna”, säger Mattias Alfredsson, projektledare för Kustspaningsradar PS-640 vid FMV, i ett pressmeddelande.

Användbar och viktig information
Med de nya stationerna konstant i drift får man en tydligare och mer övergripande bild av läget. Stationerna bevakar alla fartygsrörelser inom svenskt territorium och eftersom de flesta handelsfartyg är utrustade med AIS-system kan man även identifiera vilka fartyg det rör sig om. Informationen som inhämtas skickas till Sjöinformationscentralerna för bearbetning. Här sammanställer man sedan en sjölägesbild, som kan användas av både Försvarsmakten, Polisen, Kustbevakningen och Tullen för att underlätta deras arbete. Rapporterna från radarstationerna används även för samarbete och utbyte av sjölägesinformation med andra Östersjöländer. ”Vi har nu radarstationer som ger en bättre lägesbild över kusten vilket ger ett viktigt bidrag till en heltäckande bild över svenskt territorialvatten”, säger Mattias Alfredsson.

Fakta om det nya systemet
Den nya generationens kustspaningsradar heter KSRRS 640 och ersätter som sagt de gamla systemen. Dock kunde man på flera platser återanvända de gamla antennmasterna till det nya systemet. Radarstationerna består av ett fackverkstorn, samt containrar för kringutrustningen. I containrarna förvaras bland annat telekommunikationsutrustning, styrsystem, extraktor för omvandling av radarns information till datameddelanden, signalskyddsmateriel, radiolänkutrustning och utrustning för kommunikation via IP-nätet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *