Bristfällig säkerhet vid vattnen i många kommuner

Många vattennära anläggningar som är avsedda för rekreation och avkoppling är dåligt säkrade och allt för sällan anpassade för barnfamiljer. Det är särskilt vid kanaler, kajer och vattendrag inne i tätorterna som lämplig utrustning ofta saknas, trots att dessa platser är extra utsatta tack vare att många människor vistas i närheten av dem.

Flera svenska städer stoltserar med vackra strandpromenader längs sina åar och kanaler och inne i centrum ser man ofta dekorativa stentrappor som leder ända ner till vattnet. Några skydd eller staket brukar emellertid sällan finnas och på många håll saknas också livräddningsutrustning. Det behövs bara att ett barn snubblar för att en sådan trappa ska bli en dödsfälla. En skön familjedag vid vattnet kan då snabbt förvandlas till en mardröm om det inte finns livräddningsutrustning att tillgå. Riktlinjer för utplacering av livräddningsutrustning vid vattennära anläggningar sattes upp av Statens Räddningsverk (numera MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) redan i december 2007. Men tyvärr är det fortfarande många kommuner som inte följer dem.

Riktlinjerna finns specificerade i allmänna rådets kommentarer SRVFS 2007:5 och fastställer bland annat att det bör finnas livräddningsutrustning, såsom räddningsstege, livboj och livräddningshake, överallt där behov finns. På platser där olycksrisken är större bör det även finnas tillgång till kompletterande utrustning, som exempelvis räddningsbåt/flotte. Utrustningen bör också placeras väl synlig i närheten av vattnet och med max 200 meters mellanrum i tätorter och hamnar. På badplatser ska avståndet vara max 100 meter mellan livräddningsstationerna. Kajstegar bör finnas fast monterade med 50 meters mellanrum.

Många drunkningstillbud skulle förmodligen ha fått en positiv utgång eller kunnat undvikas helt om fler kommuner bara hade följt dessa riktlinjer. Vanligtvis är det Räddningstjänsten i kommunen som har till uppgift att kontrollera så att det finns livräddningsutrustning där det behövs, men allmänheten uppmanas också att hålla koll och meddela kommunen om utrustning saknas eller är trasig. Hur ser det ut i din kommun? Tycker du att säkerheten bör förbättras vid någon vattennära anläggning?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *