Marina reservat på gång i Stockholms skärgård

Det finns oaser i Östersjön, även för det marina livet. Det visar inventeringar som under den senaste tiden genomförts av Länsstyrelsen i Stockholms Skärgård. Oaserna är väl värda att bevaras, och därför planeras nu marina naturreservat i området.Östersjön är en känslig marin miljö väl värd att vårda.

Traditionen med naturreservat i Sverige var länge förborgat miljöer och ekologiska system ovan vattenytan. Det första marina naturreservatet i Stockholms län och skapades år 2006. Området inbegriper Fifång söder om Mörkö. Sedan dess har även vattnen omkring Nåttarö samt vattnen runt öarna Ålö och Rånö blivit marina reservat.
Det nationella målet är att instifta 26 marina reservat före år 2010. I skrivande stund finns 18 reservat. Skyddet på inom de marina reservaten är ganska strikt. Områdena blir helt stängda för fiske och för andra former av resursutnyttjande. Förutom de marina naturreservaten invigs under 2009 enmarin nationalpark. Området gäller Kosterhavet i norra Bohuslän. Genom att öka antalet marina reservat följer Sverige en internationell trend. På andra håll i världen är marina reservat ganska vanliga företeelser.

Avtal mellan Östersjöländerna
Ett avtal för att skydda den marina miljön har skrivits mellan Östersjöländerna. I avtalet anges fyra områden inom Stockholms Skärgård som särskilt intressanta att bevara. Områdena som är utpekade är Stora Nassa-Svenska Högarna, Bulleröområdet, vattnet söder om Fifång och Singö-Gräsö. För att utröna vilka områden som ska skyddas genom naturreservat har länsstyrelsen genomfört en mängd inventeringar i skärgårdsvattnen. Fokus har legat på vattnen runt Stora Nassa-Svenska Högarna och Nämdöfjärden. Båda planeras bli marina reservat.

Stor Nassa-Svenska Högarna
Runt Stora Nassa-Svenska Högarna fann länsstyrelsen ovanligt många skyddade vikar där mängder av fiskarter trivs. Dessutom finns mängder med blåstångsbälten som sträcker sig ner till sju meters djup. Runt Singö fann länsstyrelsen blåstång ner till elva meters djup och runt Nåttarö fanns blåstång ner till tio meters djup. Det indikerar någon typ av påverkan, ävenom miljön anses sund. Länsstyrelsen hade förväntat sig att finna tången på ännu större djup. För att bevara de känsliga områdena kommer länsstyrelsen att försöka begränsa båtturismen i området och skydda området för en alltför hård utbyggnad.

Nämdöfjärden
Nämdöfjärden är en del av en djupvattensdal som sträcker sig mot Möja. På sina håll är djupet ett hundra meter. Det är ovanligt djupt för området. Trots de stora djupen kunde länsstyrelsen inte finna någon syrebrist i området. Bottnarna är också ovanligt lite påverkade av miljöförstöring vilket ger ett rikt vattenliv med mängder av smådjur. Vattenområdet är ett populärt ställe att dumpa muddermassor på. Det kommer i framtiden att stoppas. Förutom att stoppa muddermassorna kommer troligen båtturismen att begränsas något för att bevara den värdefulla naturen utmed de känsliga bottnarna.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *