Privatimport av amerikanska båtar – en dålig affär!

Det har blivit alltmer populärt att importera fritidsbåtar från USA. Orsaken till den ökade importen tycks vara den låga dollarkursen och att det vid en första anblick kan tyckas fördelaktigt att själv importera eller köpa en importerad båt.

De som tror att privatimport av amerikanska båtar är en lönande och enkel affär ska vara medveten om följande:

• Det är den person som står angiven på importhandlingarna som bär
ansvaret för att en importerad båt följer fritidsbåtslagen och har
provats enligt gällande regler och är CE-märkt. Ansvaret för båten
finns kvar även om den sålts vidare. Konsekvenserna av vad detta
innebär bör noga tänkas igenom innan man tar på sig ett sådant
ansvar.

• Att prova och CE-märka en båt i efterhand är näst intill omöjligt.
Den person som står angiven på importhandlingarna är ansvarig för
provningen av båten och för att ta fram den teknisk dokumentation.
Dokumentationen ska göra det möjligt att förstå båtens konstruktion,
tillverkning och funktion (detta är inte samma sak som en
instruktionsbok). Dokumentationen ska bl.a. visa hållfasthet för materialet som båten är byggd av och hur den är uppbyggd.
Dokumentationen kan visserligen finnas hos tillverkaren i USA, men
lämnas normalt inte ut. För att t.ex. skrovstyrkan ska kunna
bestämmas kan därför provbitar ur båten behöva sågas ur skrovet.
Om man inte kan få fram underlaget som behövs kan man inte
heller CE-märka båten.

• Reglerna om att alla importerade båtar från tredje land ska vara CEmärkta gäller för både nya och begagnade båtar (tillverkade efter
1950) och innebär därmed att dessa båtar måste provas och CEmärkas.

• I vissa fall är det obligatoriskt att anlita ett ”anmält organ” för
kontroll av provningen. Trots att man är tvungen att anlita ett
”anmält organ” är det ändå alltid importören som har hela ansvaret
för att båten uppfyller kraven.
Sjöfartsverket utför varken någon provning, certifiering eller
godkännande av båt eller dokument. Importören svarar själv för att
alla momenten i CE-märkningsproceduren genomförs. Som
marknadskontrollerande myndighet kan Sjöfartsverket dock komma
att kräva in den tekniska dokumentationen som visar hur båten
uppfyller kraven för CE-märkning för att förvissa oss om att reglerna
följts. Många konsultfirmor erbjuder sin hjälp men man skall vara
medveten om att de normalt inte har något ansvar för CEmärkningen.

• Båtar som tillverkas i USA har en utrustning som inte uppfyller
kraven för den Europeiska marknaden. Det är inte ovanligt att
importerade icke CE-märkta båtar är försedda med styrsystem,
bensintank, elkomponenter i motorrum eller andra kritiska
komponenter som saknar CE-märkning och som därför behöver
bytas ut.

• I de fall då vi som tillsynsmyndighet blir uppmärksammade på en
båt som omfattas av kraven och inte är CE-märkt ställer vi krav om
att den måste provas och CE-märkas. Eftersom detta i de flesta fall
inte är genomförbart kan det innebära att båten måste säljas till ett
land utanför EES eller förstöras. Förutom kostnaden för provningen
av båten som man själv ska utföra så tar Sjöfartsverket betalt för det arbete som vi får för att utreda och meddela de krav som gäller. Den kostnad som sjöfartsverket tar ut är en grundavgift på 2000 kr plus 650 kr per timme.

Det finns inga genvägar eller undantag som gör att man kan komma undan kraven om CE-märkning!

Se upp för oseriösa försäljare och s.k. konsulter
Det finns flera oseriösa försäljare i Sverige. Försäljare som är ute efter att tjäna snabba pengar ofta genom vilseledande information.

Varianterna är många; antingen säljs båten med en s.k. godkänd CEmärkning i form av en tillverkarskylt med ett CE-märke anbringat. En sådan skylt kan vem som helst köpa i vilken gravyr- eller skyltaffär som helst. Det har också förekommit fall då kunden fått en skylt i handen för att själv sätta på båten. En annan variant är att säljaren talar om för kunden att kunden själv lätt kan utföra en CE-märkning.

En CE-märkning i efterhand är mycket kostsam och oftast omöjlig. Lika
omöjlig för en privatperson som för en firma.

Det finns möjlighet för en importör att låta en konsult ta på hela ansvaret för båten men arbetet och problemen som beskrivs ovan kvarstår. Se därför upp med konsulter som uppger att de frivilligt tar på sig hela ansvaret för båten och med allt vad detta innebär. Det finns en anledning till varför det finns så få konsulter inom detta område – svårigheterna med att i efterhand CE-märka båten.

Köp aldrig en båt via internet som du själv inte sett!
På några av de oseriösa firmornas hemsidor kan man läsa att ”Alla båtar levereras med CE-märkning”. Sjöfartsverket har vid ett flertal fall hört talas om att samma båt sålts till flera kunder. Båtarna uppfyller inte kraven om CE-märkning, på sin höjd har båten en tillverkarskylt (med ett CE-märke på). Den försäkran om överensstämmelse som utfärdats för båten av importören uppfyller inte kraven. Ansvarig person finns inte heller anträffbar efter försäljningen. Dessutom har båtarna som regel ingen svensk skrovkod.

Nya regler!
Från och med den 1 januari 2005 träder de nya reglerna om CE-märkning i kraft. Reglerna blir tvingande från 1 januari 2006. För en privatimportör innebär det följande förändringar:

• En ”anmält organ” måste anlitas för att delta i provningen och CEmärkningen
av båten (oavsett båtens storlek).

• Båtmotorer ska provas vad avser avgas- och bulleremissioner och
CE-märkas.

• Vattenskotrar kommer att ingå i den nya lagen om CE-märkning och
ska därmed också provas och CE-märkas.

Ytterligare information om CE-märkning kan man finna på
www.sjofartsverket.se

————————————–
Uppdatering från Sjöfartsverket
————————————–

Med anledning av att vi fått kritik för att vi inte varit tydliga i vårt förra pressmeddelande med rubriken ”Privatimport av fritidsbåtar – en dålig affär” vill vi göra följande förtydliganden.

* Reglerna om provning och CE-märkning av båtar som importeras från länder utanför EES gäller för de båtar som importerats efter den 15 juni 1998, vilket inte framgick av meddelandet.

* Inte heller framgick det att de båtar som redan fanns på gemenskapens marknad då reglerna trädde i kraft inte omfattas av kraven.

* Påståendet att alla importerade båtar från tredje land måste vara CE-märkta är inte heller helt korrekt då det finns undantag för originalbåtar och individuellt byggda kopior av historiska båtar konstruerade före 1950. En sådan kan byggas efter 1950 utan att den behöver CE-märkas.

Vi ber om ursäkt för dessa ofullkomligheter samtidigt som vi hoppas att den övriga informationen bidrog till att skapa klarhet. Ett tack till alla som hört av sig och påpekat bristerna.

Vi vill samtidigt passa på att uppmärksamma blivande båtägare på att det finns förfalskade dokument (exempel) i omlopp bland vissa båthandlare. Dokumentet lämnas som bevis för att båten uppfyller kraven om CE-märkning.

Som bevis för att en båt uppfyller kraven för CE-märkning ska båttillverkarna, eller den som utfört en provning i efterhand, utfärda en ”Försäkran om överensstämmelse”. Detta dokument ska vara på svenska för de båtar som säljs på den svenska marknaden. Vad dokumentet ska innehålla finns beskrivet rubriken Fritid på sjön, CE-märkning av fritidsbåtar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *